6.1. COMPONENŢA COMISIEI PENTRU ASIGURAREA CALITĂŢII ÎN EDUCAŢIE ŞI PRECIZAREA ROLURILOR MEMBRILOR ACESTEI COMISII

 

Nr. crt.

Numele si prenumele membrilor din comisie  Roluri specifice

 

Rol

1. Mirela Brehuescu Responsabil
 • Reprezintă Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii în raporturile cu conducerea unităţii, I.S.J.Botoşani, Ministerul Educaţiei Naţionale, ARACIP, cu celelalte autorităţi publice, cu persoanele fizice sau juridice din ţară şi din străinătate, cu orice instituţie, organism etc interesat de domeniul de activitate al comisiei cu respectarea prevederilor legale în acest sens;
 • Coordonează elaborarea planului de evaluare la nivelul instituţiei şcolare;
 • Coordonează activităţile de evaluare la nivel de catedre în vederea sincronizării acţiunilor de evaluare la nivelul instituţiei şcolare;
 • Elaborează graficul anual de efectuare a monitorizărilor şi a evaluării ;
 • Realizează informări privind monitorizarea, consilierea şi îndrumarea unităţilor de învăţământ preuniversitar din reţeaua învăţământului preuniversitar de pe raza judeţului respectiv;
 • Informează conducerea unităţii, I.S.J.Botoşani, Ministerul Educaţiei Naţionale, ARACIP privind monitorizările efectuate la nivelul unităţii de învăţământ preuniversitar, pe baza standardelor, standardelor de referinţă, precum şi a standardelor proprii, specifice unităţii de învăţământ preuniversitar respective şi propun măsuri de ameliorare;
 • Colectează dovezile necesare demonstrării atingerii descriptorilor de performanţă;
 • Efectuează asistenţe la ore;
 • Coordonează elaborarea rapoartelor de monitorizare internă, a rapoartelor de autoevaluare ale unităţii de învăţământ preuniversitar şi a planurilor de îmbunătăţire, ale activităţilor desfăşurate prin inspecţie şcolară şi de evaluare instituţională de către I.S.J, pe care le înaintează atât directorului unităţii, Consiliului de Administraţie, consiliului profesoral, I.S.J. Botoşani, direcţiilor de specialitate din cadrul ministerului, cât şi ARACIP;
 • Îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite în sarcina sa de către I.S.J.Botoşani, MEN , ARACIP,
2. Violeta Apostoaie  Secretar
 • Organizează şi pregăteşte şedinţele Comisiei pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii;
 • Îndeplineşte calitatea de secretar al subcomisiei pentru verificarea modului de completare a documentelor oficiale ( cataloage, documente financiare etc.)
 • Întocmeşte procesele verbale ale şedinţelor Comisiei pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii;
 • Monitorizează întocmirea portofoliului de evaluare;
 • Participă la elaborarea politicilor şi procedurilor pentru fiecare domeniu al activităţii din şcoală;
 • Reactualizează baza de date referitoare la asigurarea internă a calităţii;
 • Participă la întocmirea documentelor de proiectare la nivelul comisiei;
 • Îndeplineşte calitatea de responsabil al subcomisiei de selectare, păstrare şi verificare a materialelor, de membru al subcomisiei pentru verificarea modului de completare a documentelor oficiale (cataloage, documente financiare etc.) şi de membru al comisiei pentru elaborarea, aplicarea şi verificarea orarului
 • Întocmeşte graficele de asistenţe la lecţie.
3. Mihaela Cantimir
Membru
 • Participă la elaborarea politicilor şi procedurilor pentru fiecare domeniu al activităţii din Şcoala Gimnazială Nr.11 Botoşani
 • Participă la întocmirea documentelor de proiectare la nivelul comisiei;
 • Participă la elaborarea planului de evaluare la nivelul instituţiei şcolare;
 • Participă la elaborarea rapoartelor de monitorizare internă, a rapoartelor de autoevaluare ale unităţii de învăţământ preuniversitar şi a planurilor de îmbunătăţire, ale activităţilor desfăşurate prin inspecţie şcolară şi de evaluare instituţională de către I.S.J, pe care le înaintează atât directorului unităţii, Consiliului de Administraţie, consiliului profesoral, I.S.J. Botoşani, cât şi ARACIP.
 • Colectează dovezile din cele 2 grădinițe arondate necesare demonstrării atingerii descriptorilor de performanţă;
4.   

 

 

 

Țurcanu Teodora   

 

 

 

Membru   

 

 

 

 

 • Asigură respectarea prevederilor Statutului Cadrelor didactice
 • Facilitează dialogul între comisie şi cadrele didactice
 • Participă la elaborarea politicilor şi procedurilor pentru fiecare domeniu al activităţii din Şcoala Nr.11 Botoşani
 • Colectează dovezile necesare demonstrării atingerii descriptorilor de performanţă;
 • Participă la întocmirea documentelor de proiectare la nivelul comisiei;
 • Participă la elaborarea planului de evaluare la nivelul instituţiei şcolare;
 • Participă la elaborarea rapoartelor de monitorizare internă, a rapoartelor de autoevaluare ale unităţii de învăţământ preuniversitar şi a planurilor de îmbunătăţire, ale activităţilor desfăşurate prin inspecţie şcolară şi de evaluare instituţională de către I.S.J, pe care le înaintează atât directorului unităţii, Consiliului de Administraţie, consiliului profesoral, I.S.J. Botoşani, direcţiilor de specialitate din cadrul MEN cât şi ARACIP.
6. Toader Camelia
reprezentant al părinţilor
 • Participă la şedinţele Comisiei pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii;
 • Asigură consultarea beneficiarilor şi clienţilor educaţiei în ceea ce priveşte satisfacţia lor faţă de serviciile educaţionale oferite de Şcoala Gimnazială Nr.11 Botoşani;
 • Propune activităţi pentru elaborarea Planului de Acţiune al Şcolii pentru Asigurarea Calităţii.
 • Asigură participarea comunităţii la viaţa şcolară şi a şcolii la viaţa comunităţii ;
7.

 

 

 

 

 

reprezentant al Consiliului Local Botoşani
 • Participă la şedinţele Comisiei pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii;
 • Asigură consultarea beneficiarilor şi clienţilor educaţiei în ceea ce priveşte satisfacţia lor faţă de serviciile educaţionale oferite de Şcoala Nr.11 Botoşani;
 • Propune activităţi pentru elaborarea Planului de Acţiune al Şcolii pentru Asigurarea Calităţii.
 • Asigură participarea comunităţii la viaţa şcolară şi a şcolii la viaţa comunităţii ;
 8.  Victor Haluca  reprezentant sindicat