Informații referitoare la concursul de matematică ,,Mate+” se află la pagina ,,Start spre performanță” – matematică: http://scoalanr11botosani.info/matematica/

FESTIVALUL NAȚIONAL DE LECTURĂ ,,EMINESCIANA

EDIȚIA A X-A, ANUL ȘCOLAR 2016 – 2017

 

REGULAMENT, ACORD DE PARTENERIAT, FISA DE INSCRIERE

Regulament Eminesciana 2017

Acord de parteneriat

Fisa de înscriere

 

FESTIVALUL NAȚIONAL DE LECTURĂ ,,EMINESCIANA”

EDIȚIA A IX-A, ANUL ȘCOLAR 2015 – 2016

 

Regulament Eminesciana 2016.Protocol.Fisa

ARGUMENT

Absenţa unei lecturi însuşite şi interiorizate în rândul elevilor, în baza motivaţiei intrinseci, o sesizăm la tot pasul, în comportament, în modul de gândire şi în violenţa limbajului. Falimentul lecturii se răsfrânge negativ asupra gândirii şi sensibilităţii, asupra culturii, în general. Vocabularul are mult de suferit în aceste timpuri când valorile sunt răsturnate, când cei care încă mai citesc sunt stigmatizaţi. Proiectul nostru s-a născut din necesitatea contracarării acestei realităţi şi se vrea a fi o adevărată sărbătoare a lecturii propunându-şi stimularea curiozităţii elevilor prin exersarea actului citirii. Dorim să-l întoarcem pe cititor la carte, folosind diverse metode, cât mai antrenante şi mai atractive. Cititul trebuie înţeles de elevi ca odihnă activă, de recreere, nu ca o povară. Totodată, dorim să-i ajutăm pe elevi, cadre didactice şi chiar pe părinţi să-l redescopere pe Eminescu la el acasă.

Elevii implicaţi volitiv şi mai ales afectiv pot să redescopere lectura pasionantă în contexte mai puţin convenţionale şi eliberată de constrângerile impuse de programa şcolară şi catalog. Ei pot descoperi norme ce duc la o bună comunicare, la înţelegere, cooperare, întrajutorare, respect şi acceptarea celuilalt, îşi dezvoltă competenţe personale şi competenţe sociale.

Prin frumuseţea lor artistică, prin eroii şi întâmplările prezentate, operele oferă modele de conduită, literatura devenind şi un instrument educativ ce ajută elevii la vârsta preadolescenţei să-şi descopere propria identitate, într-o lume în care valorile sunt în derivă. Textul literar devine astfel o sursă de exemple/contraexemple care pot fi valorificate în scopul educaţiei morale a elevilor, efectele educative generate de lectură devenind astfel complementare acţiunilor educative desfăşurate în acest sens. Prin intermediul acestui proiect avem posibilitatea de a oferi elevilor o altă modalitate de învăţare care să faciliteze performarea capacităţilor de citire – lectură.

SCOPUL PROIECTULUI:

Cultivarea interesului şi pasiunii elevilor pentru lectură, formarea unui lector competent, a unui cititor care să-şi formeze gustul propriu pentru lectură, astfel încât să fie un cititor activ pe tot parcursul vieţii.

OBIECTIVELE SPECIFICE ALE PROIECTULUI:

 • Stimularea gândirii autonome, reflexive şi critice prin (re)lectura textului literar;
 • Abordarea flexibilă a textului eminescian;
 • Valorizarea patrimoniului cultural naţional;
 • Formarea unui orizont cultural sănătos;
 • Antrenarea elevilor în activităţi interdisciplinare şi extraşcolare atractive;
 • Descoperirea şi valorificarea potenţialului individual al copilului.

 ROMÂNIEPLAI DE DOR

Afis_Romanie
PREZENTAREA PROIECTULUI
Argument justificare

Folclorul este cartea noastră de vizită în lume, este tradiţia noastră vie, păstrată şi transmisă prin viu grai, este cel mai sfânt şi curat lucru ce-l poate avea un român în inima lui. Identitatea românului. (Ionel Coca)

Şcoala este instituţia care organizează trăirea unor experienţe de învăţare, urmăreşte atingerea unor obiective, cu ajutorul unor metode şi mijloace ştiinţifice.

Parteneriatul dintre instituţiile şcolare oferă un cadru propice pentru schimburile de experienţă între cadrele didactice, între copiii diferitelor şcoli, faciliteză organizarea unor activităţi care pun în valoare diverse aptitudini ale copiilor, implică familia care deseori trăieşte emoţii unice alături de copil în cadrul activităţilor proiectului.

Poporul român s-a născut la sat. Costumul popular reprezenta cel mai frumos costum de sărbătoare al românilor. Morala creştină era respectată cu sfinţenie, iar datinile şi obiceiurile locului ocupau un loc special în lumea satului de odinioară. Şi astăzi sunt zone unde modernul îşi face cu greu loc cum ar fi: Zona Bucovinei de Nord, a Mărginimii Sibiului, a Maramureşului, iar folclorul românesc străluceşte între marile comori ale neamului nostru.

În acest context, se impune mai mult ca oricând, ca şcoala românească să aducă în faţa elevilor aspecte importante din viaţa noastră spirituală, din specificul tradiţiilor şi folclorului românesc.

Noi, dascălii trebuie să aducem în atenţia elevilor specificul locurilor noastre natale pentru a forma o imagine corectă a spiritualităţii noastre populare. Stă în puterea noastră, a celor care-i călăuzim spre viitor, să le insuflăm dragostea și respectul pentru tradițiile, obiceiurile și folclorul românesc, ceea ce ne definește pe noi, românii.

Scopul proiectului:

Cunoaşterea, păstrarea şi transmiterea folclorului nostru românesc care ne identifică între marile civilizaţii ale lumii.

Obiectivele specifice ale proiectului:

 • cunoaşterea de creaţii populare ce fac parte din literatura populară românească;
 • popularizarea în şcoală şi în afara ei,a unor aspecte legate de folclorul nostru românesc;
 • facilitarea formării de capacităţi, competenţe şi atitudini moral-civice, artistice;
 • Promovarea unor relaţii reciproce între părinţi şi alţi factori educaţionali, pentru a transmite copiilor valorile spirituale ale poporului nostru;
 • stimularea cooperării în cadrul grupului, pentru investigarea unor aspecte legate de folclorul românesc: interpreţi, repertoriu, orchestre, costum popular, instrumente muzicale populare;
 • schimburi educaţionale, culturale, între elevii instituţiilor implicate în proiect.

 

BUCURIA DE A DĂRUI

« Fericit este acela care are înţelegere pentru cei nevoiaşi şi săraci. »

ARGUMENT

Respectul faţă de sine şi faţă de aproapele, solidaritatea şi loialitatea faţă de cei aflaţi în suferinţă sunt virtuţi creştine pe care fiecare trebuie să le cultive încă de pe băncile şcolii, pentru a putea deveni mici samarineni milostivi, de a putea salva pe cei căzuţi între tâlhari prin faptele de milostenie.

Bucuria de a primi nu ajunge la desăvârşire decât atunci când simţi şi dorinţa de a dărui. A dărui e un act de afectivitate, e un mod de a ne face o bucurie în primul rând nouă. A dărui e nevoia noastră de a simţi bucuria în ochii celuilalt, poate că nimic nu e mai bine primit de suflet decât stropul de fericire dăruit, nu primit.

Voltaire spunea că eşti bun în măsura în care izbuteşti să fii bun pentru alţii.

Sfântul Ioan Gură de Aur spunea despre milostenie că ,, … are aripi mari care taie aerul, depăşesc luna, trec prin razele soareului, se ridică pâna la culmea cerului.. depăşesc cerul şi nu se opresc decât la tronul împarătesc al lui Dumnezeu.’’

Se cuvine deci ca şi noi, încă de mici să învăţăm a împărţi cu alţii multele daruri pe care Dumnezeu ni le-a dat . De aceea, la şcoala noastră există tradiţia ca în ajunul Sfintelor Sărbători (şi nu numai) să se desfăşoare acţiuni caritabile destinate diferitelor grupuri de persoane: copii bolnavi, copii cu probleme sociale, bătrâni, copii instituţionalizaţi, sinistraţi, etc.

SCOPUL PROIECTULUI:

 • Accentuarea laturii educativ-filantropice;
 • Asigurarea unui conţinut practic-aplicativ;
 • Creşterea eficienţei activităţilor în grup;
 • Valorizarea experienţelor pozitive şi a exemplelor de bună practică;

OBIECTIVELE PROIECTULUI:

 • Cultivarea altruismului prin conştientizarea semnificaţiei faptelor bune;
 • Formarea atitudinii de respect şi de atenţie faţă de bătrâni
 • Educarea atitudinii de afecţiune faţă de copiii care au o copilărie plină de privaţiuni (familii destrămate, lipsa afecţiunii din partea celor care ar trebui să-i ocrotească);
 • Realizarea unor lucrări artistico-plastice cu scopul de a fi dăruite;
 • Popularizarea şi derularea în şcoală a unor campanii de voluntariat
 • Atragerea elevilor, părinţilor, cadrelor didactice în ample acţiuni umanitare
 • Realizarea parteneriatului : şcoală – familie-comunitate

 

 NATURA, CARTE DESCHISĂ PENTRU MINTE ŞI SUFLET

ARGUMENT

Trăim într-o lume a convieţuirii, o lume în care împărţim totul cu alte naţii sau vieţuitoare, motiv pentru care suntem datori să apreciem natura cu bogăţiile ei, fără a o exploata sau a o distruge. Pământul nu dispune de rezerve interminabile, iar omul mai mult sau mai puţin conştient poate epuiza aceste resurse dătătoare de aer, apă, lumină hrană etc. Din acest motiv, orice om trebuie să respecte legile scrise sau nescrise care protejează natura şi tot ceea ce cuprinde ea.

De mici observăm natura şi rămânem fascinaţi de splendoarea şi magia ei. Oricât încercăm să o descoperim, ne dă impresia că mai are atâtea taine, ascunse dar vizibile totuşi, pe care ne îndeamnă să le explorăm încetul cu încetul. Mereu, de mici, copiii îşi pun simple întrebări, sau mai puţin simple ca: „De unde vine ploaia, sau ninsoarea?” sau „De ce încălzeşte soarele?” sau „De ce cad frunzele?” sau „De ce cresc planetele?” „De ce azi e luni şi mâine e marţi?” „De ce la noi e frig iar la bunica e cald?” „Cum ajunge grâul pâine?” „De ce ziua e soare iar noaptea e lună?” etc. Toate sunt întrebări fireşti, şi orice părinte sau cadru didactic încearcă să răspundă, să lămurească copilul, fără a-l deruta sau prost informa. Evident nu toate întrebările, sau răspunsurile, ne sunt nouă la îndemână, şi copilul pare tot mai derutat de răspunsurile evazive. Nici nu se intenţionează ca de la vârsta preşcolară sau şcolară mică să se aducă la cunoştinţă toate aceste bagaje „grele” de cunoştinţe de viaţă şi natură (mulţi dintre noi aflăm curiozităţi ale naturii în fiecare zi indiferent de vârstă). Dar se încearcă încă din grădiniţă să se lămurească o bună parte din ele şi toate acestea, informaţiile, se aleg după curiozităţile copiilor.

Putem visa la o lume mai bună, mai curată, la un univers al păcii şi înţelegerii, nu se aşteaptă totul de la copii doar, dar cu ajutorul lor, prin intermediul lor, se poate face un pic mai bine, se poate ajunge şi la sufletul celor mari. Cu toate că adulţii sunt exemplele clare, vizibile de urmat ale copiilor, şi copiii pot fi exemple pentru adulţi. Copiii admiră natura cu alţi ochi, fiind în perioada de descoperire a ei, şi o contemplă mai bine decât adultul.
Se profită, într-o oarecare măsură, de vârsta „micului curios” şi se prezintă natura cu secretele ei într-o manieră cât mai accesibilă şi plăcută; aşa se poate face din mica fiinţă umană un mare iubitor al naturii, dar nu în ultimul rând un protector al ei.

SCOPUL PROIECTULUI:

Educarea capacităţii de a ocroti, proteja şi respecta natura deoarece aceasta este un un organism viu, ale cărei componente sunt într-o strânsă intercondiţionare şi fără aceşti factori naturali, viaţa nu este posibilă, deci trebuie protejaţi.

OBIECTIVELE SPECIFICE ALE PROIECTULUI:

 • Stimularea copiilor pentru a desfăşura activităţi cu caracter experimental şi demonstrativ prin care să contribuie la păstrarea sănătăţii mediului în care trăiesc;

 • Să cunoască elementele componente ale mediului şi legătura dintre ele;

 • Să-şi însuşească şi să înţeleagă semnificaţia unor termeni noi din domeniul ecologic;

 • Să cunoască activităţile prin care omul poate produce schimbări mediului înconjurător;

 • Să-şi însuşească normele de comportament ecologic specific asigurării echilibrului dintre sănătatea individului, a societăţii, formarea unor comportamente pozitive faţă de mediu şi a unor atitudini dezaprobatoare faţă de cei care încalcă normele ecologice;

 • Stimularea imaginaţiei şi a creativităţii;

 • Să utilizeze materialele reciclabile şi pe cele provenind din natură pentru realizarea unor obiecte estetice şi utile.

 

PERFORMANŢĂ ŞI EFICIENŢĂ ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT

ARGUMENT

Dezvoltarea personalului constituie „ un proces deliberat şi continuu, care implică, pe de o parte, identificarea şi discutarea nevoilor prezente şi anticipate ale personalului pentru obţinerea satisfacţiei în profesie şi carieră, iar, pe de altă parte, identificarea nevoilor instituţiei, pentru sprijinirea planurilor sale de dezvoltare; de asemenea, aceasta implică şi punerea în practică a programelor concepute pentru armonioasa satisfacere a tuturor acestor nevoi’’.

Formarea continuă a cadrelor didactice vizează plasarea accentului pe atitudinile, comportamentele, abilităţile acestora, în vederea antrenării lor în sensul schimbării şi dezvoltării organizaţionale. Având drept scop îmbunătăţirea calităţii educaţiei, prin formare continuă ne putem dezvolta abilităţile şi competenţele, ne adaptăm exigenţelor societăţii, învăţând pe tot parcursul vieţii.

SCOPUL PROIECTULUI

Scopul proiectului este realizarea unui schimb de experienţă privind dezvoltarea profesională a cadrelor didactice şi diseminarea noutăţilor din domeniul învăţământului preuniversitar cu impact asupra creşterii calităţii educaţiei în şcoală.

OBIECTIVE:

 • Valorificarea exemplelor de bună practică ale dascălilor, ca urmare a formării, dezvoltării şi perfecţionării continue a acestora;

 • Dezvoltarea unui învăţământ centrat pe elev şi orientat spre formarea capacităţilor cognitive, creative şi acţionale ale acestuia;

 • Stimularea educaţiei, cercetării şi a dezbaterilor ca potenţială sursă de creaţie şi inovaţie;

 • Corelarea politicilor şi strategiilor locale de asigurare a calităţii educaţiei cu orientările şi acţiunile europene;

 • Creşterea popularităţii şi prestigiului Şcolii cu clasele I-VIII Nr. 11 Botoşani în comunitatea locală, pe plan regional şi naţional;

 

 

 

 

 

Coperta 

 

 

START SPRE PERFORMANȚĂ

ARGUMENT

Elevii Școlii Gimnaziale Nr. 11 Botoșani sunt răspândiți pe un larg evantai psiho-socio-cultural și manifestă înclinații/aptitudini/talent pentru cele mai diverse domenii de activitate, fiind capabili, cu o bună orientare și pregătire, să obțină performanțe deosebite.

Copiii reprezintă viitorul! Din acest motiv, trebuie să le inoculăm, de la cea mai fragedă vârstă, un sistem de valori, pe care să-și clădească personalitatea, și să le creăm cadrul necesar pentru ca ei să-și valorifice întregul potențial de care dispun, în acele domenii ale cunoașterii care le captează interesul și le poate aduce succesul.

Școala Gimnaziale Nr. 11 Botoșani este interesată de progresul elevilor săi, de satisfacerea nevoilor intelectuale și a interesului acestora, asigurându-le cadrul instituțional propice pentru valorificarea potențialului intelectual și creativ propriu, precum și resursa umană/specialiști cu un înalt nivel de pregătire, care să coordoneze această activitate.

SCOPUL PROIECTULUI:

Valorificarea potențialui intelectual, capacității creatoare, înclinațiilor/aptitudinilor/talentului elevilor școlii (învățământ primar), prin coordonarea activității acestora în vederea obținerii de performanțe, într-un cadru organizat la nivelul școlii sub denumirea de ”Centru de excelență”.

OBIECTIVE:

 • Crearea/asigurarea cadrului necesar pentru valorificarea potențialui intelectual, a capacității creatoare, înclinațiilor/aptitudinilor/talentului elevilor școlii (învățământ primar)

 • Cooronarea activității elevilor în vederea obținerii de performanțe, la disciplinele la care au fost admiși în urma selecției organizate la nivelul școlii

 • Dezvoltarea spiritului competitiv al elevilor

MODELE DE SUBIECTE

LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ

Model subiect clasa a III-a

Model subiect clasa a V-a

Model subiect clasa a VI-a

Model subiect clasa a VII-a

Model subiect clasa a VIII-a

MATEMATICĂ

Model subiect clasa a III-a

Model subiect clasa a IV-a 1

Model subiect clasa a IV-a 2

Model subiect clasa a V-a

Model subiect clasa a VI-a

 

STOP BULLYING! VIOLENŢA DISTRUGE,

PRIETENIA CONSTRUIEŞTE!

Coordonatorii proiectului:

 Centrul Judetean de Resurse si de Asistenta Educationala Botosani

Asociația Învățătorilor din Județul Botoșani

Școala Gimnazială Nr. 11 Botoșani

În școlile românești,  fenomenul de bullying are o incidență din ce în ce mai ridicată, pericolul venind din falsa impresie de normalitate a acestuia, majoritatea oamenilor acceptându-l ca pe o componentă obișnuită a vieții de zi cu zi.

           Bull în limba engleză înseamnă taur. Bullies (în aceeaşi limbă) înseamnă agresori, iar Bullying este acţiunea agresivă (verbal, acţional şi implicit emoţional), desfaşurată între două sau mai multe persoane, şi începe prin intimidarea unuia de către celălalt. Poate nu întâmplător rădăcina termenului este „taur”, cu trimitere la brutalitate  – „luat în coarne”, forţa conflictuală şi comportament agresiv.

Intimidarea/ameninţarea este o încercare agresivă, de obicei sistematică şi continuă, în scopul subminării și rănirii cuiva, pe baza unor slăbiciuni percepute la acesta. Deși frecvent asociate cu copiii, agresiunile pot apărea la orice vârstă, iar membrii grupurilor minoritare sunt mult mai susceptibile de a fi hărțuiți la vârsta adultă ( în limbaj de specialitate mobbing-ul).

                    Efectele asupra  victimei sunt  adesea  devastatoare din punct  de vedere  emoțional  și comportamental.

Bullying-ul poate să transforme școala într-un loc de temut, în timp ce aceasta ar trebui să le asigure elevilor un mediu în care să se simtă în siguranță.

          Pentru diminuarea acestui fenomen în școlile botoșănene ne-am propus să implementăm la nivelul județului proiectul STOP BULLYING! VIOLENŢA DISTRUGE, PRIETENIA CONSTRUIEŞTE!”. Doar înțelegând efectul devastator al acestui fenomen în rândul tinerilor și acționând unitar, în cât mai multe din/toate școlile din județ, putem înregistra rezultate pozitive în eradicarea acestuia. Odată informați, copiii pot lua atitudine, pot interveni pentru ei înșiși, dar și pentru ceilalți, iar numărul cazurilor de acest fel se va diminua treptat.

           Prevenirea acestui fenomen este responsabilitatea tuturor şi nimeni nu ar trebui să fie indiferent faţă de acele persoane care se află în incapacitatea de a se descurca într-o asemenea situaţie.

Cadrele didactice pot să contribuie la diminuarea fenomenului fie prin activități de informare, implicare și combatere a fenomenului, fie prin neacceptarea și sancționarea imediată a unor astfel de comportamente.

         Scopul proiectului este informarea corectă a elevilor din învățământul primar, gimnazial și liceal, a părinților acestora și a cadrelor didactice cu privire la fenomenul ”bullying”: definire, forme de manifestare, cauze, efecte, statistici privind gradul de escaladare a fenomenului în școala românească, forme de prevenție, modalități de a lua atitudine, de a interveni pentru ei înșiși și/sau pentru alții, în vederea diminuării numărului cazurilor de acest fel.

În vederea implementării acestui proiect în școlile botoșănene, am semnat parteneriate, până acum, cu 47 unități de învățământ din județ. Majoritatea partenerilor noștri au aplicat deja chestionarul bullying în clasele implicate în proiect și au derulat activitățile de informare a elevilor, cadrelor didactice și părinților cu privire la  acest fenomen, urmând ca în lunile ce urmează să organizeze activități interactive, cu scopul de a contribui la diminuarea lui.

Rezultatele chestionarului vor fi folosite în realizarea unui studiu privind gradul de manifestare a fenomenului bullying la nivelul școlilor partenere, în particula, și la nivelul tuturor școlilor implicate în proiect, în general.

Proiectul se va încheia cu un concurs al lucrărilor realizate de elevi în timpul activităților interactive – lucrări care trebuie să ilustreze formele de manifestare ale acestui fenomen și modalități de diminuare a lui.

 SĂNĂTOȘI, FERICIȚI, VOINICI PRIN SPORT!

Srugby este o combinație între distracție și energia dată de mișcare, care se adresează atât băieților, cât și fetelor, sau echipelor mixte.

Posesia balonului face trecerea rapidă de la atac la apărare și face ca acest sport să cultive si să dezvolte practicanților o serie întreaga de însușiri motrice: cooperarea, intregrarea și determinarea, alături de o responsabilitate colectivă și individuală. Practicarea acestui sport vizează  o dezvoltare fizică armonioasă, obținerea și menținerea unei atitudini corporale corecte, educarea marilor funcţii ale organismului, în special a funcţiei respiratorii prin efortul de tip aerob, fiind un sport nonviolent, jucat în spirit  de fair-play.

Data și ora desfășurării:

Miercuri , 08.04.2015, orele 10.

Parteneri

 1. Direcția pentru Sport și Tineret a județului Botoșani- inspector sportiv, Ana Țepeș;
 2. Federația Română de Rugby- directorul de Dezvoltare Moldova-Nord a FRR, Gabriela Surmei-Balan.

  Flyer-proiect

ȘI NOI AVEM DREPTURI!

Proiect CAEJ, Ediția a II-a, 2017

Argument:

Procesul educaţional din unităţile de învăţământ implică tot mai mult forme de activitate extracurriculară şi extraşcolară. Prin acest proiect se recunoaşte şi se evidenţiază rolul complementar al acestor activităţi ce valorifică şi dezvoltă interesele şi aptitudinile  elevilor şi le dă posibilitatea să-şi manifeste liber spiritul artistic-creativ și civic. Activitatea  e axată pe doleanţele, propunerile elevilor, dorindu-ne să creăm o comunitate şcolară care îşi cunoaşte drepturile şi îşi valorifică potențialul artistic și practic -aplicativ, învaţă prin cooperare, stimulează participarea şi are o imagine proprie. Educarea spiritului civic și responsabilizarea elevilor sunt acte ce pot fi realizate prin implicarea lor în activități de voluntariat, de la vârste cât mai fragede.

 Scopul proiectului;

Antrenarea elevilor în activități literar-artistice, creative, de voluntariat, caritabile, menite să contribuie la formarea unor competențe sociale și civice, orientând copiii și tinerii spre cunoașterea și respectarea drepturilor tuturor.

Obiective:

– Dezvoltarea spiritului civic și de voluntariat,

– Cunoașterea și respectarea drepturilor tuturor copiilor,

– Valorificarea potenţialului creativ al copiilor;